Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Forma Prawna

Forma Prawna

 

Zarządzenie Nr 45 Ministra Finansów w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

z dnia 28 października 2010 r. (Dz.Urz.MF Nr 11, poz. 50)

 

 

zmiany aktu:

2011-02-09     Dz.Urz.MF 2011   Nr 2  poz. 8  § 1

2010-10-28

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

 

Z dniem 1 listopada 2010 r. tworzy się państwową jednostkę budżetową Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, zwaną dalej „Centrum”, podległą Ministrowi Finansów

 

1. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

2. Tworzy się ośrodki zamiejscowe Centrum z siedzibą w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie i Otwocku.

3.[2] Centrum przejmie mienie służące realizacji statutowych zadań, znajdujące się w użytkowaniu lub trwałym zarządzie zlikwidowanych: Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku, Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów w Białobrzegach, Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Muszynie, Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego "Bałtyk" w Jastrzębiej Górze oraz nieruchomość w Krynicy Zdroju będącą w trwałym zarządzie Ministerstwa Finansów.

 

§ 3.

 

Centrum nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

Załącznik do zarządzenia Nr 45 Ministra Finansów

z dnia 28 października 2010 roku (poz. 50)

 

 

STATUT

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ RESORTU FINANSÓW

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową, podległą Ministrowi Finansów.

 

§ 2.

 

1. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

2. W ramach struktury organizacyjnej Centrum funkcjonują ośrodki zamiejscowe Centrum z siedzibą w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie i Otwocku.

 

§ 3.

 

Celem Centrum jest rozwój systemu edukacji zawodowej pracowników i funkcjonariuszy celnych odpowiednio zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie Finansów albo jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych w oparciu o założenia ustalane we współpracy z Kierownictwem Ministerstwa Finansów lub kierownikami jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

 

§ 4.

 

1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje, w imieniu Ministra Finansów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum w zakresie realizacji szkoleń w Służbie Celnej sprawuje Szef Służby Celnej.

 

§ 5.

 

Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów.

 

§ 6.

 

1. Pracodawcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest Centrum.

2. Funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum wykonuje Dyrektor Centrum.

 

Rozdział II

 

Przedmiot działalności

 

§ 7.

 

1. Centrum realizuje zadania szkoleniowe Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, zapewniając pracownikom i funkcjonariuszom celnym możliwość ciągłego rozwoju zawodowego.

2. Przedmiotem podstawowym działalności Centrum jest rozwój edukacji zawodowej pracowników i funkcjonariuszy celnych odpowiednio zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie Finansów albo jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, a w szczególności:

1) kształcenie, doskonalenie i szkolenie zawodowe, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych programów, metod i narzędzi dydaktycznych, w tym metody e-Learning;

2) programowanie i organizowanie realizowanych centralnie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleń informatycznych;

3) realizacja resortowego planu dokształcania i doskonalenia zawodowego;

4) kształcenie i doskonalenie kwalifikacji trenerów wewnętrznych;

5) prowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych i innych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy ze szkołami wyższymi;

6) organizowanie, na zlecenie Ministerstwa Finansów, szkoleń z udziałem ekspertów zagranicznych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej oraz kongresów, konferencji, sympozjów i narad;

7) wydawanie skryptów, podręczników, publikacji naukowych i materiałów szkoleniowych w zakresie prowadzonej działalności edukacyjnej;

8) organizowanie, na zlecenie, sesji egzaminacyjnych;

9) rozpowszechnianie metodyki edukacji dorosłych i zawodowego kształcenia ustawicznego.

3. W ramach pozostałej działalności Centrum realizuje zadania w zakresie:

1) zarządzania nieruchomościami przekazanymi Centrum w trwały zarząd przez organ założycielski oraz gospodarki zasobami materialnymi;

2) zapewnienia bazy szkoleniowej i hoteIowo-gastronomicznej dla potrzeb działalności statutowej.

 

Rozdział III

 

Struktura zarządzania

 

§ 8.

 

Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

 

§ 9.

 

1. Dyrektor Centrum realizuje zadania statutowe przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników ośrodków zamiejscowych.

2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów na wniosek Dyrektora Centrum.

3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum jego zadania realizuje Zastępca Dyrektora właściwy do spraw edukacji zawodowej lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum.

 

§ 10.

 

Strukturę organizacyjną Centrum, ogólne zasady kierowania i kompetencje kadry kierowniczej określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów.

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Forma Prawna

Data utworzenia

2012-06-01

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2012-10-10] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-10-10] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-10-10] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-10-10] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-06-20] Utworzenie dokumentu przez Sławomir Nosowski

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

3738 razy